Erasmus+

Tempus

Higher Education

For Students

Nacionalna Erasmus+ kancelarija u BiH u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu i timom eksperata iz Bosne i Hercegovine za reformu visokog obrazovanja (HERE) organizovala je radionicu o temi „Trenutni i budući trendovi visokog obrazovanja u Evropi i pregled stanja prioriteta razvoja visokog obrazovanja u BiH za period 2016–2026. godine“.

Predavači na radionici su bili gdin. Michael Gaebel, ekspert EU, direktor Odjela za politike visokog obrazovanja Evropske asocijacije univerziteta i gđa. Aida Durić, šef odsjeka za evropske integracije i međunarodnu saradnju Ministarstva civilnih poslova BiH i članica HERE tima BiH.

Cilj radionice bio je pregled postignuća visokog obrazovanja u Evropi u okviru Bolonjskog procesa, izazova sa kojima se susrećemo, kao i prezentacija budućih trendova u ovom procesu. Također, na radionici je prezentirano i trenutno stanje vezano za prioritete visokog obrazovanja u BiH za period 2016–2026. godine zajedno s glavnim izazovima.

Radionica je održana 3. decembra 2019. godine u sali za sastanke Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

The main objective of the event was to promote opportunities within Erasmus+ Program, with special emphasis on presentation of the new Calls for Proposals in area of higher education, including: capacity building for higher education, international credit mobility, joint master degrees, Jean Monnet activities, and other relevant opportunities in area of higher education.

The event presented the key features of Erasmus+ program for a wide range of beneficiaries and stakeholders in the area of higher education including higher education institutions, students, relevant ministries and other stakeholders.

The event increased the awareness about the Erasmus+ program and contributed to strengthening cooperation and links between higher education institutions and other relevant stakeholders in BiH.