Erasmus+

Tempus

Higher Education

For Students

Jean Monnet Modul je kratki nastavni program (ili kurs) u području studija o EU u instituciji visokog obrazovanja.

Svaki Modul traje najmanje 40 sati po akademskoj godini.

Nastavni sati uključuju izravne konsultacije u kontekstu grupnih predavanja, seminara, tutorijala i mogu uključivati bilo koji od prethodno navedenih oblika učenja na daljinu, ali ne uključuju podučavanje jedan na jedan.

Moduli mogu biti usmjereni na jednu disciplinu evropskih studija ili multidisciplinarnog pristupa i stoga tražiti doprinos nekoliko profesora I stručnjaka.

Erasmus+ podržava Jean Monnet module u cilju:

  • promovisanja istraživanja i prvog iskustva u podučavanju za mlade istraživače, naučnike i praktičare u pitanjima EU;
  • poticanja objavljivanja i širenja rezultata naučnog istraživanja;
  • stvaranja interesa za EU i kreiranja osnove za buduće stupove evropskog znanja, posebno u partnerskim državama;
  • poticanja uvođenja elementa EU u studije koji nisu većinom vezani za EU;
  • pružanja prilagođenih kurseva o posebnim pitanjima EU koja su važna za diplomante u njihovom profesionalnom životu;

Modulom Jean Monnet učvršćuje se i uvodi podučavanje o pitanjima EU u kurikulume koji su do sada uključivali teme u vezi s EU samo u ograničenoj mjeri. Na taj način veći broj učenika i zainteresiranih građana ima pristup činjenicama i znanju o EU.

Do 20% budžeta alociranog za podršku modulima, bit će alocirano za Jean Monnet module čiji koordinatori su istraživači koji su stekli Phd u posljednjih 5 godina. Ova mjera će podržati mlade istraživače koji su na početku akademske karijere.

Za više informacija posjetite web stranicu EACEA-e.