Erasmus+

Tempus

Higher Education

For Students

Ova Jean Monnet akcija ima za cilj podržati aktivnosti provođene od strane udruženja aktivnih u području studija o EU.

Projekti u okviru ove Jean Monnet akcije traju 3 godine.

Takva udruženja bi trebala biti interdisciplinarna i otvorena svim zainteresiranim profesorima, učiteljima i istraživačima specijaliziranim za pitanja EU u mjerodavnoj državi ili regiji. Udruženja bi trebala predstavljati akademsku zajednicu u području evropskih studija na regionalnoj, nacionalnoj ili nadnacionalnoj razini.

Podrška će se pružati samo onim udruženjima koja su službeno registrovana i imaju nezavistan pravni položaj.

Za više informacija, posjetite web stranicu EACEA-e.

Jean Monnet mreže su nova Jean Monnet akcija koja ima za cilj potaći stvaranje i razvoj konzorcija međunarodnih igrača (institucije visokog obrazovanja, centri izvrsnosti, odjeli, timovi, pojedinačni stručnjaci itd.) u području evropskih studija.

Jean Monnet mreže su projekti koji traju 3 godine.

One pridonose prikupljanju informacija, razmjeni prakse, izgradnji znanja i promovisanju procesa evropskih integracija u svijetu.

Ovom se aktivnošću također može podupirati jačanje postojećih mreža kojima se podupiru određene aktivnosti, posebno poticanje saradnje mladih istraživača u područjima povezanim s EU.

Projekti će se temeljiti na jednostranim prijedlozima usmjerenim na aktivnosti koje se ne mogu uspješno provoditi na nacionalnoj razini i za koje je potrebna uključenost barem pet partnerskih institucija (uključujući instituciju koja podnosi zahtjev) iz pet različitih država. Njihov je cilj provoditi projekte koji imaju multinacionalnu, a ne nacionalnu dimenziju.

Za više informacija posjetite web stranicu EACEA-e.


Jean Monnet projekti podržavaju inovacije i širenje sadržaja EU. Ovi će se projekti temeljiti na jednostranim prijedlozima – iako predložene aktivnosti mogu uključivati i druge partnere – i mogu trajati između 12 i 24 mjeseca.

  • Projekti „Inovacijaˮ istražuju nove uglove i različite metodologije kako bi predmeti koji se bave EU bili privlačniji i prilagođeni različitim grupama ciljnog stanovništva (npr. projekti o Učenje o EU @ Školi);
  • Projekti „Cross-fertilisationˮ promovisat će se rasprave i razmišljanja o pitanjima EU i povećavati znanje o Uniji i njenim procesima. Cilj tih projekata je poticati znanje EU u određenim kontekstima;
  • Projekti „Širenje sadržajaˮ bit će uglavnom usmjereni na aktivnosti informisanja i širenja.

Za više informacija, posjetite web stranicu EACEA-e.

Jean Monnet Modul je kratki nastavni program (ili kurs) u području studija o EU u instituciji visokog obrazovanja.

Svaki Modul traje najmanje 40 sati po akademskoj godini.

Nastavni sati uključuju izravne konsultacije u kontekstu grupnih predavanja, seminara, tutorijala i mogu uključivati bilo koji od prethodno navedenih oblika učenja na daljinu, ali ne uključuju podučavanje jedan na jedan.

Moduli mogu biti usmjereni na jednu disciplinu evropskih studija ili multidisciplinarnog pristupa i stoga tražiti doprinos nekoliko profesora I stručnjaka.

Erasmus+ podržava Jean Monnet module u cilju:

  • promovisanja istraživanja i prvog iskustva u podučavanju za mlade istraživače, naučnike i praktičare u pitanjima EU;
  • poticanja objavljivanja i širenja rezultata naučnog istraživanja;
  • stvaranja interesa za EU i kreiranja osnove za buduće stupove evropskog znanja, posebno u partnerskim državama;
  • poticanja uvođenja elementa EU u studije koji nisu većinom vezani za EU;
  • pružanja prilagođenih kurseva o posebnim pitanjima EU koja su važna za diplomante u njihovom profesionalnom životu;

Modulom Jean Monnet učvršćuje se i uvodi podučavanje o pitanjima EU u kurikulume koji su do sada uključivali teme u vezi s EU samo u ograničenoj mjeri. Na taj način veći broj učenika i zainteresiranih građana ima pristup činjenicama i znanju o EU.

Do 20% budžeta alociranog za podršku modulima, bit će alocirano za Jean Monnet module čiji koordinatori su istraživači koji su stekli Phd u posljednjih 5 godina. Ova mjera će podržati mlade istraživače koji su na početku akademske karijere.

Za više informacija posjetite web stranicu EACEA-e.