Erasmus+

Tempus

Higher Education

For Students

Saradnička partnerstva nude mogućnost za razvoj, prenos i/ili implementaciju inovativne prakse u različitim područjima u vezi sa sportom i fizičkom aktivnošću između različitih organizacija i zainteresiranih strana unutar i izvan sporta.

Saradnička partnerstva su inovativni projekti s ciljem:

  • Borbe protiv dopinga u rekreativnim okruženjima posebno u amaterskim sportovima i fitnesu;
  • Borbe protiv namještanja utakmica, posebno podupiranjem prevencije, jačanja svijesti i saradnje među učesnicima;
  • Podupiranja inovativnih i obrazovnih pristupa u suzbijanju nasilja, rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu;
  • Podrške implementaciji EU dokumenata u području sporta i drugih relevantnih oblasti politike kao što su preporuke, upute, političke strategije (Pr. Smjernice EU o fizičkoj aktivnosti, Smjernice EU o dvojnim karijerama sportista, Principi dobrog upravljanja u sportu i sl.).

Posebna pažnja će biti stavljena na projekte koji se odnose na grassroots sportove.