Erasmus+

Tempus

Higher Education

For Students

Svrha nacionalnog tima stručnjaka za reformu visokog obrazovanja je obezbijediti ekspertizu u području osiguranja kvaliteta, trocikličnog sistema, priznavanja s ciljem promovisanja reforme i jačanja napretka u visokom obrazovanju u Bosni i Hecegovini, te ostvariti učešće u razvoju politika i reformi.

Nacionalna grupa stručnjaka u BiH ima 10 članova, uključujući 3 predstavnika univerziteta (Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru), 3 predstavnika nacionalnih vlasti (Ministarstvo civilnih poslova BiH, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo prosvjete i kulture RS), 2 predstavnika agencija (Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i Centar za informisanje i priznavanje dokumenata) i 2 studenta (Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu).

Svrha ove grupe je pružati pomoć vladama, univerzitetima i drugim ključnim interesno-utjecajnim grupama u Bosni i Hercegovini u procesu implementacije glavnih principa Bolonjskog procesa i Lisabonske agende, uključujući razvoj politike cjeloživotnog učenja i promocije napretka u ostvarivanju ciljeva Bolonjskog procesa i Lisabonske agende.

Grupa za reformu visokog obrazovanja u BiH

HERE Virtual Community website


HERE izvještaji o aktivnostima

U nastavku možete pristupiti godišnjim HERE izvještajima o aktivnostima u Tempus partnerskim zemljama:

HERE Activity Report 2009
HERE Activity Report 2010
HERE Activity Report 2012
HERE Activity Report 2013
HERE Activity Report 2015
HERE Activity Report 2016


Korisni dokumenti/izvještaji:

Study Visits:

Izvještaji:

Bolonja vodič za studente:

Dokumenti:

Lokalni događaji:


 Ovaj sadržaj odražava samo stavove autora, a Evropska komisija ne može biti odgovorna za svaku upotrebu koja se može sastojati od informacija sadržanih u njemu.