bih

Visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini je regulisano Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Okvirni zakon) usvojenom u julu 2007. godine. Zakon omogućava okvir za Bolonjski proces. Više informacija o Bolonjskom procesu.

U skladu s Okvirnim zakonom, visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini je organizovano u sljedeća tri ciklusa:

  • Prvi ciklus vodi do akademskog zvanja završenog diplomskog studija stečenog nakon najmanje tri i najviše četiri godine redovnog studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova. Izuzetak predstavljaju studije u području medicinskih nauka koje se vrednuju s 360 ECTS;
  • Drugi ciklus vodi do akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, stečenog nakon završenog diplomskog studija, traje jednu ili dvije godine, a vrednuje se sa 60 odnosno sa 120 ECTS bodova;
  • Treći ciklus vodi do akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta, traje tri godine i vrednuje se sa 180 ECTS bodova.

U BiH postoji 10 javnih institucija visokog obrazovanja, uključujući 8 univerziteta, 2 koledža, te oko 37 privatnih institucija visokog obrazovanja.