Off Canvas

 

Novosti

Ovaj dokument je izradila Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), u saradnji sa Nacionalnom Erasmus+ kancelarijom u Bosni i Hercegovini (NEO) i grupom eksperata za reformu visokog obrazovanja u BiH (HERE).

Dokument opisuje postojeće zakonske okvire, politike, kao i razvoj zakonodavstva, te pruža osnovne statističke podatke.

Pristup i prikupljanje podataka su provedeni u bliskoj saradnji sa Eurydice, te Mrežom obrazovnih sistema i politika u Evropi.

Ovaj dokument odražava stavove Erasmus+ kancelarije, HERE i relevantnih nacionalnih vlasti.

National Erasmus+ Office in BiH

Zmaja od Bosne 47,
71000 Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina.

Start a Conversation

Phone: +387 33 570 260
Fax: +387 33 570 261
Mail to: office@erasmusbih.com
  • Web Traffic:
  • 1.png2.png0.png8.png8.png4.png
© 2021 National Erasmus+ Office in Bosnia and Herzegovina. Sva prava zadržana.